top of page
team-hero.jpg

Bygger där det ska byggas.

Protorpmodellen

Vi baserar alla våra investeringsbeslut på vår unika databas, där vi samlar parametrar och fakta som berättar var vi ska leta objekt som kommer ha störst efterfrågan i framtiden. För att veta hur vi ska investera och hur efterfrågan på det specifika boendet kommer se ut, har vi vidareutvecklat alla våras erfarenheter till Protorpmodellen som både berättar hur vi ska bädda för hög avkastning och högt fastighetsvärde.

Så här går det till

Analytiskt beslutsfattande

Vår databas tar hänsyn till ett femtiotal parametrar inom allt från demografi, ekonomi och politik till indikationer och trender från samhället och näringslivet. Denna samlade syn guidar oss rätt i var vi ska leta efter objekt som har och/eller kommer ha en stor efterfrågan framöver, vilket betyder investeringar anpassade efter den verkliga efterfrågan och därmed även bättre kontroll av risker. Kort sagt baserar vi våra investeringar inte enbart på var människor vill och kommer vilja leva och bo utan också på hur människor kommer vilja leva.

Många av de parametrar databasen ger oss tar vi med oss i utvecklingsprocessen, där vi använder oss av en modell som vi vidareutvecklat från den beprövade ByggVesta-modellen. Det ger oss tydlighet i hur vi kan skapa värde både avseende en hög avkastning och hur vi skapar ett högt värde på fastigheten.

Vad och hur vi ska betala för fastigheten i sitt nuvarande och färdiga skick analyseras och ger oss viktiga parametrar i form av kapitalanvändning, risk och avkastning på investerat kapital.

Image by Steven Erixon
Steg
Image by Ola Grönlund

Riskjusterad avkastning

Riskanpassning är en viktig faktor – olika faser inom fastighetsutveckling och olika tillgångar kräver anpassad typ av finansiering. Protorp strävar efter finansiell diversifiering – ingen enskild finansiär ska kunna äventyra vår fortlevnad.

Våra investeringar är breda – i form av att vi har kontinuerligt projekt löpande inom tre segment: vi förvärvar och utvecklar såväl råmark, mark i detaljplanefas som färdiga fastigheter.

1. Förädlar råmark till färdiga bostäder och lokaler

Här bygger vi strategiskt och strukturellt värdeskapande – till rätt finansiering. Byggt på: långsiktighet, analys, erfarenhet och nätverk.

 

2. Mark i detaljplanefas/bygglov till färdiga bostäder och lokaler

Här skapar vi värde genom förvärv och utförande – till rätt finansiering. Byggt på: analys, erfarenhet och nätverk.

 

3. Förvärv av utvecklingsbara fastigheter

Utveckling genom utökad yta, förbättrad yt- och energieffektivitet, samt optimerad drift – till rätt finansiering.

Kraft genom kompetens

Vi har en väl genomtänkt strategi som håller ned den totala risken och skapar maximala möjligheter för avkastning på lång sikt. Med systematisk analys och överväganden utifrån den egna databasen samt andra relevanta källor anpassas investeringar utifrån verklig efterfrågan, vilket kontrollerar och minimerar riskerna.

 

Protorps handplockade ledning besitter omfattande erfarenhet och ett värdefullt nätverk inom dels fastighets-industri och bankverksamhet, dels processerna kring politiskt beslutsfattande i kommuner och regioner. Våra investeringsbeslut präglas av försiktighet och noggrannhet. Besluten baseras på analys av statistik och prognoser där vår egenutvecklade databas, tillsammans med politiskt strategiska analyser av aktuella kommuner och regioner, utgör grunden.

 

Vi erbjuder säljare av fastigheter en efterfrågestyrd och attraktiv kombination för ett långsiktigt partnerskap och värdeskapande. Säljaren får en bra korg av tillgångar och Protorp får en långsiktig partner och en låg riskjusterad finansiering där en mellanhand skärs bort.

Image by Taylor Van Riper

En bostadsmarknad i förändring

Rapporter visar att bostadsmarknaden står inför stora utmaningar. Hyresrättsbolag tar över efter bostadsutvecklare och mycket byggs med hög risk och osäker efterfrågan. Det är tydligt att det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan i såväl storstadsområdena som i landet i stort, vilket leder till en mer eller mindre mättad marknad eller ett stort efterfrågegap.

 

I en närliggande framtid spås bostadsköerna öka kraftigt och Sverige står inför en kommande bostadsbrist. En enkät från Boverket visade redan 2020 att 212 av Sveriges 286 kommuner har en bostadsbrist. Även om bostadsbyggandet under året har ökat, krävs ett uthålligt nybyggande för att kunna svara mot efterfrågan. Demografiska utmaningar skapar dessutom ett stort behov av hyresrätter och det spås vara främst ungdomar och äldre som drabbas hårdast. Samtidigt har byggkostnaderna haft en dramatisk utveckling där de växer snabbare än konsumentprisindex.

"Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar de underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i."

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket

Börsnoterade bolag som fokuserar på bostäder och i synnerhet hyresrätter har fått en mycket gynnsam aktiekursutveckling jämfört med bolag som fokuserar på kommersiella fastigheter. På Protorp bygger vi våra investeringar på våra databaser och våra erfarenheter, vilket är ett av våra främsta verktyg för att göra rätt affärer. Vi erbjuder fastighetssäljare en efterfrågestyrd och attraktiv kombination för ett långsiktigt partnerskap och värdeskapande. Säljaren får en bra korg av tillgångar och Protorp får en långsiktig partner och en finansiering med låg riskprofil där en mellanhand skärs bort.

Megatrender
bottom of page