top of page
projekt-hero.jpg

Här investerar vi för framtiden. 

Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av tidigare aktuella projekt som alla är utvecklade med Protorpmodellen. 

Säbyholm

Upplands-Bro

Säbyholm är ett tidigare gods i Låssa Socken i Uppland som är beläget några kilometer sydväst om Bro och ligger tätt intill Mälaren. Inom området låg tidigare ett naturbruksgymnasium med en historia cirka 100 år bakåt i tiden. Kommunen har som målsättning att ta till vara på och utveckla platsens mångsidiga kvaliteter och genom en nyexploatering av området bedömer man att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras. Området präglas av en unik natur och vackra miljöer och bör på sikt kunna utvecklas till en naturlig mötesplats med ett etablerat närings- och friluftsliv.

 

Protorp planerar att utveckla bostäder i området med blandad upplåtelseform. Bostäderna kommer beläggas inom tre separata kvarter – Trädgårdskvarteret, Bygatan och Lantliv – som vardera har sitt eget karaktäristiska utseende, samt ett antal fristående parkvillor. Protorp har initierat detaljplanearbetet och det finns goda möjligheter till byggstart under 2023.

 

Protorp planerar även att utveckla det kommersiella bestånd som finns i området genom den generösa byggrätten. I samklang med bostadsutvecklingen kommer det kommersiella fastigheterna att skapa en attraktiv plats och destination för människor från när och fjärran. De båda projekten samverkar och lyfter varandra.

De gamla elevhemmen i området har varsamt renoverats och byggts om till 55 st bostadsrätter och oljepannor har ersatts med bergvärme. Vidare har de fem gårdarna i området renoverats och utvecklats. Gårdarna har varierande storlek och verksamhet, alla är idag i full drift. Protorp har tidigare startat en förskola i området som drevs i egen regi under fem år innan verksamheten såldes vidare till Atvexa, som har som mål att bygga ut densamma när detaljplanen för området är klart.

sabyholm.png
bottom of page